Asamblea General Ordinaria d' ACAES

17 de Juny

El passat 17 de juny, al domicili social d' Acaes, es va celebrar Assemblea General Ordinària de l'Associació, procedint, per unanimitat de tots els assistents, a aprovar els comptes patrimonials del 2013 i el pressupost del 2014. Així mateix, es va fer un repàs de les activitats dutes a terme per les diferents vocalies, així com els projectes futurs de l'entitat.