Dinar-col.loqui amb D. Manuel Valle Múñoz, Director General de Industria y Pime

12 de Març

El passat 12 de Març ACAES, representant a UAS, va assistir, convidada per Aecpymes, al dinar-col · loqui amb D. Manuel Valle Múñoz, director general d'Indústria i Pime. El Sr Muñoz, va iniciar la seva presentació amb els quatre àmbits d'actuació de la Direcció General: emprenedoria (donar més valor als empresaris i emprenedors), simplificació administrativa (sistema de declaracions responsables per emprendre), innovació (programes per ajudar les empreses a innovar) i finançament (Cersa, entitats de garantia recíproca, en definitiva, que hi hagi més crèdit circulant). Així mateix, va fer un breu resum de les les propostes que, des de la seva Direcció General, s'han fet perquè siguin adoptades pel Govern. Concretament s'ha referit a la llei concursal extrajudicial, el registre de béns mobles per poder finançar les empreses, constitució telemàtica d'empreses (en 24 hores i amb un cost de 40 €), incentius fiscals, finançament no bancari, pagament de l'IVA pel principi de caixa, etc. Pel que fa a la contractació pública, el director va manifestar els cinc pilars sobre els quals estan treballant: regulació de la subcontractació i control de la morositat, simplificació de la contractació, certificats d'empresa amb validesa per a totes les administracions siguin estatals o autonòmiques, no exigència de l'obligació de tenir la classificació empresarial per contractar i validesa de les declaracions responsables. Des d' ACAES se li va fer arribar la problemàtica de discriminació negativa que la pime es troba en els concursos públics i en la negociació col · lectiva, del que el Sr Muñoz va prendre deguda nota, oferint-se com finestreta per qualssevol aspecte que vagi en detriment de la pime .

Galeria de fotos