Reunió de treball al Congrés dels Diputats

25 de Gener

UAS, com a membre de l'Observatori de Seguretat Privada, es va reunir el passat 25 de gener amb el grup d'Esquerra Republicana, a fi i efecte de tractar les propostes de l'observatori en relació al projecte de llei de contractes de l'Estat, actualment en tramitació .