Reunió del President d'ACAES amb l' Hble. Conseller d'Interior, Sr. Ramón Espadaler i Parcerisas

07 de Març

El passat 7 de març el President d'ACAES, Josep Bellot i Urbano va mantenir una reunió de treball amb l'Hble. Conseller d'Interior, Sr Ramon Espadaler i Parcerisas, durant la qual li va presentar ACAES, la seva composició, àmbit d'actuació, objectius i finalitat. Així mateix es va aprofitar la reunió per tractar diferents temes d'interès per al sector. Va assistir també la nova directora general d'Administració de Seguretat, Sra M. Teresa Casado Cadarso.